ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

Президент

Коваленко Володимир Миколайович

Академік НАМН України, професор, Президент Всеукраїнської асоціації ревматологів України, генеральний директор ДУ ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України, Віце-президент Української асоціації остеопорозу, Головний редактор Українського ревматологічного журналу

President

Volodymyr Kovalenko

Professor, Academic of the National Academy of Medical Science of Ukraine

Head of the SI NSC “The M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, Clinical and Regenerative medicine NAMS of Ukraine”

Vice-President of the Ukrainian association of osteoporosis

Editor-in-Chief of the Ukrainian journal of rheumatology


Віце-президенти

Яременко Олег Борисович

Доктор медичних наук, професор, віце-Президент Всеукраїнської асоціації ревматологів України, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ ім. О.О. Богомольця, член Європейської асоціації з вивчення васкулітів EUVAS

Vice-Presidents

Oleg Iaremenko

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-President of the Association of Rheumatology of Ukraine, Head of the Department of Internal Medicine No. 3 of the National Medical University named after O.O. Bogomoletsa, member of the European Association for the Study of Vasculitis EUVAS


Яцишин Роман Іванович

доктор медичних наук, професор, віце-Президент Всеукраїнвської асоціації ревматологів України, професор кафедри внутрішньої медицини №1 імені Євгена Нейка Івано-Франківськогонаціонального медичного університету, декан медичного факультету,Заслужений лікар України ,член Європейської асоціації по вивченню системної склеродермії EUSTAR


Roman Yatsyshyn

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-President of the Association of Rheumatology of Ukraine, Professor of the Department of Internal Medicine No. 1 named after Yevgen Neiko Ivano-Frankivsk National Medical University, Dean of the Medical Faculty, Honored Doctor of Ukraine, member of the European Association for the Study of Systemic Scleroderma EUSTAR


Відповідальний секретар

Проценко Галина Олександрівна

Доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України

Responsible secretary

Galyna Protsenko

Doctor of Medical Sciences, professor, leading researcher of the department of non-

coronary heart diseases, rheumatology and therapy of the State University of National

Center "Institute of Cardiology, Clinical and Regenerative Medicine named after Acad. M.D.

Strazhesko" National Academy of Sciences of Ukraine


Виконавчий директор

Гарміш Олена Олексіївна

К.м.н., старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України, експерт робочої групи МОЗ за напрямами «Кардіологія. Ревматологія. Дитяча кардіоревматологія. Функціональна діагностика», член редакційної ради Українського ревматологічного журналу, член EUSTAR

Executive director

Olena Garmish

MD, PhD, Senior research assistant; consultant rheumatologist at the department of non-coronary myocardium diseases, rheumatology and therapy SI NSC “The M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, Clinical and Regenerative medicine NAMS of Ukraine”; expert in rheumatology Ministry of Health of Ukraine; member of the editorial boards of Ukrainian journal of rheumatology, member of the European Association for the Study of Systemic Scleroderma EUSTAR

Про нас

About us

Всеукраїнська асоціація ревматологів України (ВАРУ) була створена в 1991 році на першому Національному конгресі ревматологів, м. Тернопіль.

Асоціація ревматологів України є всеукраїнська громадська організація, яка діє на всій території України, об’єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною і науково-дослідною діяльністю в галузі ревматології. Організація впроваджує в клінічну практику новітні наукові досягнення та сучасні стандарти.

Одним з основних напрямків роботи асоціаціє є співпраця з міжнародними організаціями. Із 1995 року ВАРУ є членом Европейської Антиревматичної Ліги (EULAR) та з 1997 Міжнародної Антиревматичної Ліги (ILAR).

За ініціативою ВАРУ в 1991 році було створено Український ревматологічний центр, що надає консультативно допомогу населенню всіх областей України. Центр створено на базі ДУ «Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України».

В 2015 році за ініціативою ВАРУ та підтримкою Національної Академії медичних наук започатковано та створено першу програму лікування дорослих хворих на ювенільний ревматоїдний артрит біологічною терапією.

The Ukrainian Association of Rheumatologists (ARU) was established in 1991 on the 1st National Rheumatology Congress in Ternopil city. ARU is a public organization that works in all Ukrainian regions. We bring together practical, pedagogical and research activities in the field of rheumatology. We support our members in all kind of these activities and keeping them up-to-date with modern guidelines and scientific knowledge useful in clinical practice.

ARU joined the European League Against Rheumatism (EULAR) in 1995 and the International League Against Rheumatism (ILAR) in 1997.

With the initiative of ARU The Ukrainian Rheumatology Center was found in 1991. It provides consulting and hospital medical care to the patients from all regions of Ukraine. The center is located at “SI NSC named after acad. M.D. Strazhesko NAMS of Ukraine".

For more than 30 years ARU has been a leader of educational activity in the field of rheumatology. It organizes different courses and conferences. The main rheumatology events are the Annual Conference and the National Congress of Rheumatology once every 4 years, it bringing together over 1000 delegates for three days of learning, knowledge sharing, networking and innovation.

The main part of working is collaboration with Government Authorities and provide expert opinion in creating modern local guidelines for the different rheumatic diseases and National treatment program. In 2015, with the initiative of VARU and with the support of the National Academy of Medical Sciences, the first program for the biological treatment adult patients with juvenile rheumatoid arthritis was organized and accomplished.

VARU operates one register for biologic treatment of JIA to monitor safety and effectiveness over the long-term.

Напрямки роботи

Directions of work

Видавнича діяльність

Український ревматологічний журнал https://www.rheumatology.kiev.ua/

Засновник: ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»


Рік заснування 2000 р. Виходить 4 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17830-6680ПР від 04.02.2011 р.

Атестовано Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 р. № 1188, журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)


Спеціальність ДАК: ревматологія

Мова видання: українська, російська, англійська

Publishing activity

Since 2000 ARU owns Ukrainian Journal of Rheumatology. It publishes original articles, reviews, editorials, international and local guidelines, original case reports. Also ARU publishes standards for diagnosis and treatment rheumatic diseases, recommendations, study and patient materials.

Founder: SI "National Scientific Center "Institute of Cardiology named after acad. M.D. Strazhesko of the National Academy of Sciences of Ukraine"


Founded in 2000. Published 4 times a year

Certificate of state registration: KV No. 17830-6680PR dated February 4, 2011.

Certified by the Attestation Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine

According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated September 24, 2020 No. 1188, the journal is included in the List of Scientific and Professional Publications of Ukraine (category "B")


DAK specialty: rheumatology

Publication language: Ukrainian, Russian, English


Освітня діяльність

Керівник робочої групи

Вавілова Л.Л.- керівник відділу науково-навчальної та органіаіційної роботи

В 2019 році створено навчальну платформу Rheumahub, що входить до складу Державної системи безперервного професійного розвитку. Після відвідування навчальних заходів та проходження тестування лікарі отримують необхідні бали для отримання або підтвердження лікарської категорії.

Educational activity

Head of the working group

Vavilova L.L. - Head of the department of scientific, educational and organizational work

Since 2019 we own eLearning platform “Rheumahub”, which is part of the State System of Continuous Professional Development. After attending educational events and passing the tests, medical professionals receive necessary credits to obtain or confirm the medical category.


Публікації

Клінічні настанови, стандарти діагностики та лікування, практичні рекомендації

rheumahub.org.ua


Publications

Clinical guidelines, recommendations for diagnosis and treatment rheumatic diseases , practical recommendations


Співпраця з громадськими організаціями

В рамках співпраці із ГО «Всеукраїнська організація людей з хворобою Бехтерєва «Анкілоза.нет» https://www.facebook.com/ankylosis.net та ГО «АСОЦІАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ» з 2019 року регулярно проводяться освітні заходи для пацієнтів.


https://www.facebook.com/groups/1566178657010344/posts/2555809238047276/

Cooperation with public organizations

As part of cooperation with the patients organisations "All-Ukrainian Organization of People with Bekhterev's Disease "Ankylosis.net" https://www.facebook.com/ankylosis.net and the NGO "ASSOCIATION OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS" educational events for patients have been regularly held since 2019.

Контакти

Тел. +380442756622

Stragh.cardio@gmail.com

Виконавчий директор

Contacts

Тел. +380442756622

Executive director

Garmish.elena@gmail.com

Loading